Publicerad 2013-12-19

Prognosverktyg för vägtrafikledning


Under 2013 har Trafikverket genomfört en förstudie för att undersöka behovet och möjligheten att implementera ett prognosverktyg i trafikledningscentralerna runt om i Sverige. Ett prognosverktyg är tänkt att genom snabba beräkningar kunna ge beslutsunderlag till trafikledare för att åstadkomma en mer proaktiv trafikledning. Ett antal installationer med denna funktion finns, bland annat i San Diego och Turin, där trafikmodeller ger stöd till trafikledningscentraler.

Målet är ett verktyg fullt integrerat i det nationella trafikledningssystemet (NTS), där all trafikledning sköts ifrån. Ett prognosverktyg ska kunna ge en bild av trafiksituationen 30-60 minuter framåt i tiden och skall kunna ge svar på:

  • Prognoser vid incidenter/olyckor. Prognos av köuppbyggnad, förväntad restid m.m. kan beräknas och därefter användas som beslutsunderlag för vidare trafikstyrningsåtgärder.
  • Förslag till omledning. Vid exempelvis olyckor eller andra akuta störningar kan olika strategier för omledning utvärderas i modellmiljö, varpå den bästa lösningen/åtgärden kan användas. Åtgärder som används kan vara information på variabla meddelandeskyltar (VMS), omställning av variabla vägvisningsskyltar (VDS) och styrning av trafiksignaler för att prioritera vissa flöden.
  • Koppling till trafikinformation. Kontinuerliga prognoser skall kunna göras för att ge en utblick om trafiksituationen den kommande timmen, varpå denna information sprids vidare till trafikanter via t.ex. radio och VMS-skyltar 
  • Prognoser i nedkopplat läge. Analyser som stöd för kommande trafikstörningar av t.ex. evenemang eller vägarbeten. Modellen skall även kunna användas för trimning av befintliga åtgärdsplaner.

Förstudien konstaterar att prognosverktyg kan komma att vara aktuellt i Stockholm, Göteborg och Malmö, men att Trafik Stockholm är den enhet med störst nytta av ett sådant verktyg i dagsläget.

Under 2014 startar, med stöd från Vinnova, planeringsarbetet för en innovationsupphandling där Trafikverket och Stockholms stad tillsammans påbörjar arbetet med att handla upp leverantörer för ett system på Trafik Stockholm.


« Gå tillbaka till startsidan.

Prenumerera på RSS

Premunera på RSSFör att prenumerera på vårt RSS flöde. Få nyheter, modeller och senaste inlägg, dagligen.