Publicerad 2013-02-15

Trafikverket beviljade FUD-anslag till CTS


Trafikverket har beviljat CTS forsknings- och utvecklingsanslag för drygt 15 miljoner kronor år 2013. Trafikanalysforum har sammanställt projekten. Under året kommer vi att följa upp några av projekten med närmare beskrivningar.

Utvecklad fel- och förseningsmodell

Projektet svarar mot avsnitt 5.1.10 ” Effektmodeller för Underhåll-reinvesteringsåtgärder järnväg” i Trafikverkets utvecklingsplan. Syftet med projektet är att skapa effektsamband mellan järnvägsanläggningens tillstånd (i form av fel i infrastruktur) och tågförseningar. Utöver detta ger projektet ökad kunskap om förseningar som har flera direkta tillämpningar i Trafikverkets verksamhet.

Utförare: Leonid Engelson (KTH), Christer Persson, Sida Jiang, Håkan Berell (WSP), Siamak Baradaran (Vectura), Håkon Gjessing (University of Bergen)

Value of freight time variablity reductions

This project is expected to deliver a more accurate calculation of the benefits (VTTV = Value of reduced travel time variability) to be included in CBA of new transport infrastructure, maintenance spending etc. The project aims to study benefits in monetary terms of improvements in transport time variability with regard to freight transports. In the pilot we focus on transport chains that include rail as the rail mode causes most reliability problems in Sweden.

Utförare: Niklas Krüger, Inge Vierth (VTI), Gerard de Jong (Significance, NL), Marit Killi and Askill Halse (TØI, NO)

Stokastisk logistikmodul

In the SAMGODS model, which is based on an ADA approach (aggregate-disaggregate-aggregate ), the production to consumption (PC) flows and the transport network model are specified at an aggregate level and between these two aggregate components is a logistics model that explains the choice of shipment size and transport chain including mode choice. This logistics model is a disaggregate model at the level of the firm. This project aims at estimating a stochastic logistic model instead of the current user cost minimzation model.


Utförare: Gerhard de Jong (CTS), VTI

Godsvärderingsstudie - VTTV och överflyttning mellan transportslag

För att bygga upp en bild av transportproblemet och för att undvika dubbelräkning av effekter, startar projektet med att ta fram en mikroekonomisk analysmodell, som beskriver ett godstransporterande typföretag och dess marknad, i modellen inkluderas även transportörer som är nödvändiga för att lösa transportproblemet. Det är betydelsefullt att modellen klarar av att beskriva de tre aktörer som är av betydelse för en transport, nämligen transportören, sändaren och mottagaren av godset. Den mikroekonomiska analysmodellen tjänstgör som en utgångspunkt för att avgöra vilka kostnadskomponenter som ska tas med i de två problem som studeras i projektet, (1) värderingen av transporttidens variabilitet, och (2) överflyttningen mellan transportslag.


Utförare: Håkan Berell, Christer Persson, Sofia Lundberg, Moa Berglund, Jonas Waidringer (WSP), Bo-Lennart Nelldal (KTH), Jonas Flodén (Handelshögskolan i Göteborg), Henric Edwards (Vectura), Per Leander (Transrail)

Utveckling av ny bilinnehavsmodell

Syftet med projektet är att utveckla en ny bilinnehavsmodell. Två olika approach kommer att undersökas. Den ena avser en så kallad ”duration model” medan den andra approachen följer så kallade random koefficient diskret val modell med tillhörande dynamik mellan observerade och oobserverade nyttor för individen i förhållande till individens transaktionskostnader.


Utförare: Siamak Baradaran (Vectura)

IHOP: Sampers med dynamisk vägnätsutläggning för storstad

Syftet med projektet IHOP är att utveckla en konsistent specifikation för Samperssystemet på medellång sikt (3-5 år) samt att skapa underlag för beslut om vilken DTA-modell Trafikverket ska satsa på för kombination med efterfrågemodellen för storstad. Av underlaget kommer det att framgå modellernas tekniska prestanda liksom hur resurskrävande alternativen är (indata, körtider etc.). Projektet ska testa flera DTA-modeller m.a.p. möjligheten av integration med efterfrågemodellen av Sampers-typ för ett nätverk av Stockholms storlek. Specifikationen konkretiserar vilka delar av modellsystemet som bör bytas ut. Den ska ta hänsyn till integration med andra delar av Samperssystemet samt till möjligheter för långsiktig utveckling av modellsystemet.


Utförare: Leonid Engelson, Svante Berglund, Karin Brundell-Freij, Dirk van Amelsfort, Fredrik Almkvist, Joakim Köhler (WSP), Ida Kristoffersson, Carl-Henrik Sandbreck, Andreas Almroth, Jens West, Cornelis Harders (Sweco), Daniel Jonsson, Gunnar Flötteröd, Anders Karlström (KTH)

Nätverksutläggning för cykel

Projektets syfte är att göra det möjligt att utvärdera åtgärder för cykel med samma metoder som andra transportslag dvs. en kalkyl som sammantaget beaktar effekten av en utbudsförändring på efterfrågan för val av färdmedel, destination och rutt. För att göra detta krävs det att cyklisternas värdering av olika egenskaper hos trafiknätet skattas. Det kan göras med metoder som utvecklats under de senaste åren på KTH. Ett andra syfte är att bidra till utvecklingen av metoder för ruttvalsanalys genom att tillämpa bästa tillgängliga teknik inom ett nytt område.


Utförare: Leonid Engelson, Svante Berglund, Peter Almström (WSP/KTH), Joel Franklin, Anders Karlström (KTH)

Dynamisk resefterfrågemodell och integration med bostads- och arbetsmarknad

Mocca ingår som en del av Skåne-Tass regionala modell i Sampers. Den är avsedd att användas i prognoser där tillgängligheten över Öresund påverkas. Mocca har ett antal unika  egenskaper, samtidigt som modellen inte har publicerats vetenskapligt. Modellen har vid kalibreringen använt data från 2009, men ingen systematisk genomgång har utförts av hur väl modellen presterar gentemot det faktiska utfallet för åren 2007-2011. Dynamiska effekter på arbetsmarknaden är viktiga för att fånga samhällsekonomiska effekter som normalt är svåra att beakta i CBA med partiell analys. För att studera detta har parallellt en annan modell, FROG, utvecklats. Projektet består av tre delar: (1) utvärdering (validering) av Mocca gentemot det empiriska data för 2007-2011, och (2) på samma sätt utveckling av och jämförelse med FROG och (3) publicering (finansieras externt, ansökan från CTS).


Utförare: Karin Brundell-Freij, Christer Persson (WSP), Anders Karlström, Marcus Sundberg (KTH)

Indata SAMGODS: PWC-matriser - ny metod och uppdaterade basårsmatriser - samt varuvärdesmodell

Under 2004 togs ett förslag på metod för generering av indatamatriser till Samgods fram av Inregia, VTI och SINTEF, på uppdrag av SIKA och Samgodsgruppen. Metoden för PWC-matriser följde därefter en annan väg, även om vissa delar är likartade mellan den befintliga metoden och den som beskrivs i nämnd rapport. Projektets mål är att utvecklingen av den nya metoden för generering av PWC-matriser tar sin utgångspunkt i den metodik från 2004 som beskrivs ovan, tillsammans med de data på kommunnivå som kan fås via STRAGO-rAps. Metoden används sedan för att generera nya basårsmatriser för 2006. Dock bör inte PWC-matriser för ett nytt basår, utgående från Varuflödesundersökningen 2009, tas fram i nuläget, eftersom året 2009 på grund av den finansiella krisen inte kan sägas vara ett respresentativt år i den svenska ekonomin.


Utförare: Christer Anderstig, Moa Berglund, Erik Rosenqvist (WSP), Henrik Edwards (Vectura), Marcus Sundberg, (KTH)

Värdering av morbiditet - på fotgängarolyckor

Svenska värderingar av risker inom trafiken har fokuserat på dödsfall. Inom värderingen av olika skadeutfall är forskningsfronten mycket mer oklar. Dels finns studier av betalningsviljor för att undvika en specifik skadetyp på samma sätt som för VSL (value of statistical life) korrigerat för ISS (Injury severity score) och dels finns ansatser med kvalitetsjusterade levnadsår (QALY). Studien fokuserar på en jämförelse av metoderna QALY respektive VSL/ISS med målet att ge en tydlig rekommendation för ASEK-arbete inom trafiksäkerhetsområdet. I samarbete mellan VTI och IHE (institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi) avses jämföra de båda ansatserna på ett faktiskt material fotgängarolyckor.


Utförare: Gunnar Lindberg (VTI), Ulf Persson (IHE)

PlanKoModX

Under ett antal år har VTI i samband med uppdrag kring tågtrafikens marginalkostnader byggt upp en paneldatabas med information om plankorsningarnas skyddstyp, olyckor och trafikering. Skattningarna utgör alltså i sig en olycksmodell som efterfrågas av Trafikverket. För att fullt ut kunna använda denna modell behöver den anpassas och med fördel skattas om för att bli en mycket bra effektmodell för trafiksäkerhet i plankorsningar. I detta projekt avses att (1) addera några års observationer av olyckor, (2) uppdatera plankorsningsinformationen, (3) addera vägflöden (nya metoder för att samla in denna information behöver testas) och (4) slutligen skatta om modellerna med denna nya databas.


Utförare: Gunnar Lindberg, Lina Jonsson (VTI)

Utveckling av plankorsningsmodell för samhällsekonomiska värderingar av plankorsningsåtgärder

Projektet syftar till att ta fram en samlad modell för plankorsningsåtgärder. Arbetet med denna del kan delas upp i tre delar: (1) genomgång av Trafikverkets behov och önskemål, (2) modellbyggande (följande effekter bör hanteras i modellen; förändrad olycksrisk för bilister, förändrade fordonskostnader, förändrade tidskostnader, förändrade emissioner, effekter för gång- och cykeltrafikanter), (3) uppdatering av äldre effektsamband eller framtagande av saknade effektsamband. I en webbenkät till kommuner och berörda trafikverkare uppmanas dessa att rapportera in de G/C-räkningar som de har tillgång till. Därefter får en metodstatistiker göra ett utlåtande kring kvalitén och omfattningen på de observationer som kommer in.


Utförare: Håkan Berell, Jan Berglöf, Christer Persson (WSP)

Ingår hälsoeffekter i betalningsviljan för bullerreducering?

Syftet är att undersöka huruvida, och i sådana fall till vilken grad, negativa hälsoeffekter är inbakade i individernas betalningsviljebaserade värdering av trafikbuller. Med andra ord, är det bara störningsvärderingen av trafikbuller som individer tar hänsyn till i sina preferenser eller ingår även delar av hälsoeffekterna?


Utförare: Jan-Erik Swärdh, Gunilla Björklund, Mikael Ögren (VTI)

Hantering av internationella godstransporter i samhällsekonomiska kalkyler

Kunskapen om hur kostnader och nyttor för gränsöverskridande godstransporter hanteras i samhällsekonomiska analyser sammanställs - som efterfrågas i punkt 8.2.1. i Trafikverkets utvecklingsplan. Detta gäller både transporter som går till/från Sverige, transittransporter som går genom Sverige och transporter som går förbi Sverige (t.ex. genom Öresunds farled). Projektet förväntas ge ny kunskap till ASEK genom att belysa hur internationella godstransporter hanteras i olika (inter)nationella CBA.


Utförare: Inge Vierth, Anna Mellin (VTI)

Effektsamband mellan kostnader och utbud på järnväg

I projektet är det tänkt att fokus ligger på att utveckla en analysmodell. Det första steget i framtagande av en analysmodell är att ta fram en vilka parametrar som behövs, hur de hänger ihop och hur de kan skattas. För skattningen av parametrar kommer man i studien att främst undersöka två metoder; RP-studier (av hur företagen faktiskt agerat) och en mikroekonomisk analysmodell. I RP-studien avses att analysera ansökningarna, istället för att observera när och under vilka förhållanden som tågen trafikerar spåren. Fokus i den mikroekonomiska analysmodellen ligger på att utforma företagens beslutsfunktion.


Utförare: Matts Anderson, Håkan Berell, Karin Brundell-Freij, Christer Persson (WSP)

Utveckling av G-C-kalk

Syftet med detta projekt är att i ett första steg vidareutveckla efterfrågemodellerna på befintliga data (stated preference-data, självrapporterade data om verkliga beteenden samt eventuellt data från den rikstäckande resvaneundersökningen) och använda dem i kombination med registerdata för några utvalda geografiska områden för att estimera cykelefterfrågan.


Utförare: Gunnar Lindberg (CTS/VTI)


 


« Gå tillbaka till startsidan.

Prenumerera på RSS

Premunera på RSSFör att prenumerera på vårt RSS flöde. Få nyheter, modeller och senaste inlägg, dagligen.